001 -Family

College teleurgesteld over contract over Groot Mijdrecht Noord


Geplaatst op: 29 oktober 2007
Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen vinden het onjuist dat in het vandaag ge-sloten contract tussen Rijk en provincie over inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord sprake is van mogelijk grootschalige waterberging in het gebied. Bij de tot nu toe genoemde problemen in het gebied is dit punt nooit genoemd en het is dus ook nooit in de opdracht voor Groot Mijdrecht Noord opgenomen geweest. De wenselijkheid van grootschalige waterberging doet volgens het college geen recht aan afspraken die zijn gemaakt met de bewoners van Groot Mijdrecht Noord.

Vandaag hebben de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, mw. Huizinga, en de gedeputeerde Water van de provincie Utrecht, dhr. Binnekamp, een contract met elkaar gesloten voor het maken van een klimaatbestendige, duurzame inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord. De gemeente De Ronde Venen is geen deelnemer in dit contract.

Een duurzame inrichting van de polder vormt al langere tijd onderwerp van discussie. Er zijn zes stra-tegieën ontwikkeld voor toekomstig gebruik van het gebied. Die variëren van ‘niets doen’ tot ‘plas’, het onder water zetten van Groot Mijdrecht Noord.

Naar aanleiding van de behandeling van dit onderwerp in Provinciale Staten in februari van dit jaar is een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Remkes in het leven geroe-pen. De commissie onderzoekt momenteel de juistheid en volledigheid van de onderzoeken en rapporten over water en bodemdaling in de polder Groot Mijdrecht Noord. De verwachting is dat het eindrapport eind dit jaar verschijnt.

Het vandaag door staatssecretaris en gedeputeerde ondertekende contract is erop gericht helderheid te krijgen over de financiën om de polder toekomstbestendig te maken. Het Rijk ziet in Groot Mijdrecht Noord een mogelijke locatie voor grootschalige waterberging met het oog op de klimaatbestendigheid van de Randstad. Voor de provincie is het van belang spoedig duidelijkheid te krijgen over een bijdra-ge van het Rijk voor de toekomst van de polder Groot Mijdrecht Noord. Deze duidelijkheid zal er moe-ten zijn als een keus over de toekomst wordt gemaakt. Ook het college van B en W vindt dat.

Burgemeester en Wethouders zien het contract als een afspraak tussen Rijk en provincie. Bij de on-derzoeken die gedaan zijn naar Groot Mijdrecht Noord staan de waterkwaliteitsproblemen en de bodemdaling centraal. Mocht uit deze onderzoeken naar voren komen dat de strategie “plas” de meest duurzame oplossing is voor de polder, pas dan kan er sprake zijn van medegebruik voor waterberging, vindt het college. B en W vinden dan ook dat in het contract geen sprake zou moeten zijn van grootschalige waterberging en hebben dit Rijk en provincie de afgelopen weken nadrukkelijk laten weten.

Met Provinciale Staten en de bewoners is juist afgesproken dat de onafhankelijke onderzoekscom-missie met een rapportage gaat komen over de juistheid en compleetheid van de aanwezige rappor-tages. Dat moet naar de mening van het college afgewacht worden en op basis daarvan moet besluit-vorming plaatsvinden. Het nu inbrengen van de wenselijkheid van grootschalige waterberging doet geen recht aan de afspraken met de bewoners. Vanuit die invalshoek zal het college dit contract be-oordelen en positie blijven kiezen in de stuurgroep Groot Mijdrecht Noord. Deelname daaraan is van belang om de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk in de gaten te houden.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College teleurgesteld over contract over Groot Mijdrecht Noord

Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen vinden het onjuist dat in het vandaag ge-sloten contract tussen Rijk en provincie over inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord sprake is van mogelijk grootschalige waterberging in het gebied. Bij de tot nu toe genoemde problemen in het gebied is dit punt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: