001 -Family

Ondertekening contract Groot Mijdrecht Noord


Geplaatst op: 29 oktober 2007
Op 29 oktober hebben staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Joop Binnekamp van de provincie Utrecht een van de 33 contracten ondertekend van het Urgentieprogramma Randstad. In dit contract staan vooral procesmatige afspraken om te komen tot een klimaatbestendige, duurzame inrichting van Groot Mijdrecht Noord.

Het contract is ondertekend om, vooruitlopend op de besluitvorming, de kans op gedeeltelijke financiering vanuit het Rijk te vergroten.

Ook de contracten voor de andere UPR-projecten zijn in Den Haag ondertekend.

Op dit moment onderzoekt een onafhankelijke commissie van deskundigen onder leiding van oud-minister J. Remkes de eerder gedane onderzoeken naar de waterhuishouding en bodemdaling op juistheid en volledigheid. Dit onderzoek is naar verwachting eind 2007 afgerond en is voor de provincie en het rijk van groot belang bij de keuze voor een duurzame oplossing voor deze polder. Begin 2008 bespreekt de provincie de consequenties van dit rapport.

September 2008 nemen Provinciale Staten een principebesluit over de toekomst van Groot Mijdrecht Noord. Hiervoor is niet alleen een goede inhoudelijke onderbouwing (zowel op het gebied van water en bodemdaling als vanuit de gewenste ruimtelijke ontwikkeling) voor de te kiezen strategie noodzakelijk, maar ook zicht op een haalbare financiering voor deze strategie. Het ondertekenen van het UPR-contract is hierbij een belangrijke stap.

In het UPR staan urgente projecten die de Randstad versterken door bij te dragen aan een aangenamer en duurzamer woon- werk en leefklimaat en een betere bereikbaarheid. In het UPR-contract hebben beide partijen afspraken gemaakt over de momenten waarop de diverse onderzoeksresultaten en inzicht in de haalbaarheid gepresenteerd moeten worden.

Staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Binnekamp hebben in het contract afgesproken zich in te spannen dat de volgende stappen worden genomen:

1. Beoordeling van de uitgevoerde onderzoeken door de onafhankelijke van deskundigen op het gebied van water en bodemdaling (Cie Remkes) en op basis daarvan een oordeel door de provincie over de handhaafbaarheid van de strategie “plas” als mogelijke oplossingsrichting begin 2008;
2. Een besluit over de opname van dit project in de uitwerkingsfase in het kader van de aanvraag voor een bijdrage uit Budget van Nota Ruimte middelen vóór juli 2008 en definitieve besluitvorming over deze bijdrage uiterlijk juli 2009, waarbij beide partijen zich inspannen dit besluit zoveel eerder als mogelijk te realiseren.
3. Inzicht in financiële haalbaarheid van project GMN vòòr juli 2008.
4. Inzicht september 2008 Provincie Utrecht over omvang woningbouw in relatie tot “migratiesaldo nul”.
5. Besluit Provinciale Staten Utrecht september 2008 over de ruimtelijke strategie.
6. Vaststellen vervolgtraject september 2008 (bijvoorbeeld planvoorbereiding of verankering van bovenstaande besluiten in structuurvisie).

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Provincie Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Ondertekening contract Groot Mijdrecht Noord

Op 29 oktober hebben staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat en gedeputeerde Joop Binnekamp van de provincie Utrecht een van de 33 contracten ondertekend van het Urgentieprogramma Randstad. In dit contract staan vooral procesmatige afspraken om te komen tot een klimaatbestendige, duurzame inrichting van Groot Mijdrecht Noord. Het contract … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: