001 -Family

DDRV over De Driehoek


Geplaatst op: 29 juni 2007
DDRV: het kan beter, goedkoper, sneller en meer woningen en minder negatieve gevolgen.

DDRV heeft een reeks van vragen gesteld, echter op de meeste vragen zijn geen heldere eenduidige antwoorden gegeven, vaak wordt gekozen voor verhullend taalgebruik. Toch moeten we nu komen tot een standpuntinname.

Op het eerste gezicht lijkt het voorliggende voorstel op de tekentafel een erg mooi. Echter het uitgangspunt van dit project is verkeerd gekozen.

Primair moet het gaan woningbouw en een betere winkelvoorziening in Wilnis.

Dat de Driehoek hiervoor wordt ingezet is slechts een middel om dit te bereiken.

De kans voor meer woningbouw is ontstaan doordat in het nieuwe Streekplan het Sportcomplex in Mijdrecht in de rode contour is opgenomen. Daarvoor heeft het er altijd buiten gelegen.

Dat dit kansen biedt is ook voor DDRV duidelijk, maar er zijn meerdere mogelijkheden om deze kans op woningbouw om te zetten in woningen.

Het voorliggende voorstel heeft grote impact op omwonenden en de betreffende sportverenigingen. Daarom moeten alternatieven die de doelstellingen ook bereiken met minder impact serieus worden onderzocht en afgewogen.

En er zijn alternatieven, zelfs een alternatief met betere resultaten. Ik kom daar zo op terug.

Eerst een aantal andere opmerkingen ten aanzien van het voorliggende voorstel.

De focus op seniorenwoningen op de locatie Argonterrein gaat voorbij aan de prioriteit die in deze raad breed wordt gegeven aan starterswoningen. Tevens wordt voorbij gegaan dat ouderen waar mogelijk het liefst in hun eigen woning en omgeving blijven wonen en als toch verhuisd moet worden dan veelal kiezen voor een appartement bij een centrum.

Dit kan niet opgelost worden met een beperkte winkelvoorziening.

Wonen, zorg en welzijn klikt goed in beleidstaal, maar in de werkelijke wereld moeten we zorgen voor voorzieningen in de bestaande wijken.

Ook de verhuizing van winkels van Adelhof slaat nergens op. Deze winkels zijn ingebed in hun bestaande omgeving, waar ook veel ouderen wonen en hebben daarnaast klandizie van passanten, tennisclubs, bibliotheek, woonwerkverkeer etc.

We hebben niet voor niets zo’n probleem met een kruispunt daar.

De verhuizing komt voor uit de verkeerde gedachte van het Estafetteproject.

Wij willen bij elk project een prijs winnen en niet aan het eind van een estafette waarvan de finish niet eens in zicht is.

Dat we een omvangrijk project uitvoeren met een private partner is wat ons betreft prima.

Ten aanzien van de partnerkeuze, hebben wij geen problemen met de gekozen partner, hoewel wij ook de met de andere twee geen moeite zouden hebben. De ene is druk doende in onze buurgemeenten en de andere is ook een degelijke partij, waarin we zelfs als gemeente aandelen bezitten.

Wat wel op viel in de andere aanbiedingen is, dat zij uitgingen van het resultaat, woningen en winkels, dus geïntegreerd in de samenwerking. Dit, terwijl we met de Rabo niet verder gaan dan oplevering van bouwrijpe grond. Daarna moet met de echte bouwers (waaronder mogelijk de Rabo) weer opnieuw onderhandeld gaan worden. Dit lijkt niet effectief en zo de winst weer uit onze handen slaan. Het voorliggende voorstel is dus in feite maar een half voorstel.

Aan de wijze van communiceren moet echt aandacht geschonken worden, dit houdt in ook echt luisteren en andere partijen zoals omwonenden en de sportclubs serieus nemen.

Wanneer Argon aangeeft niet te willen verplaatsen naar de Driehoek en daar een reeks van argumenten aandraagt, dan kan dit niet worden afgedaan met dit maar onderhandelingsretoriek. Argon wil echt niet daar naar toe.

Nu kom ik terug op de alternatieven. In het Streekplan staat op bladzijde 58:

Van star naar flexibel
Van een min of meer starre toepassing van de rode contour (Streekplan 1994) wordt nu overgegaan op een meer flexibele toepassing als beleids- en ontwikkelingsinstrument.

En op bladzijde 60:
Om te kunnen inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen zijn twee vormen van flexibiliteit mogelijk: de zogenoemde touwtjesmethode en de afwijkingsbevoegdheid. Bij de touwtjesmethode wordt aansluitende overschrijding van de contour toegestaan, mits elders een gelijkwaardige, voor bebouwing geschikte locatie wordt geschrapt (oppervlakteneutraal).

Met name deze touwtjesmethode biedt voor ons grote kansen.

Naast het feit dat we tegemoet komen aan de bezwaren van Argon en omwonenden zijn er ook belangrijke voordelen ten opzicht van het collegevoorstel

Het wordt goedkoper, er hoeft voor Argon geen nieuw sportpark te worden aangelegd.

Er is snellere kans op woningbouw, omdat we niet op de verplaatsing van Argon hoeven te wachten.

En er kunnen meer woningen worden gerealiseerd, omdat we rode contour van het gehele sportpark in Mijdrecht kunnen verplaatsen inclusief Atlantis, de HVM en het wandelgebied en niet alleen het deel van Argon.

Er zijn diverse mogelijke locaties inclusief de Driehoek die hierbij afgewogen kunnen worden.

Ten aanzien van CSW een verplaatsing aan de orde blijven, waarbij een partiele invulling van de Driehoek met CSW en anderzijds woningbouw een mogelijkheid is. Hierbij kan het touwtje van sportcomplex Mijdrecht mogelijk gesplitst moet worden voor twee locaties.

Een ander alternatief is Argon verplaatsen naar over de Oosterlandweg, in het verlengde van het huidige complex. Met name de bebouwing kan binnen de strook van de Kernrandzone worden gerealiseerd.

Kortom er zijn andere en betere alternatieven.

Gegeven het feit dat we de Intentieovereenkomst niet kunnen amenderen, de volgende amendement, met de insteek van een kritisch constructieve benadering van het voorstel:

De gemeenteraad van de gemeente De Ronde Venen, in vergadering bijeen op donderdag 31 mei 2007, gehoord het debat naar aanleiding van het raadsvoorstel “Estafetteproject De Driehoek” (0036/07),

overwegende,
• dat voor het gebruikmaken van het in de rode contour van het sportpark in Mijdrecht voor woningbouw ook andere alternatieven aanwezig zijn;
• dat met gebruik van de in het Streekplan aangegeven “touwtjesmethode”, een plan is op te stellen, dat minder kost, sneller tot woningbouw leidt, meer woningen kan opleveren en minder negatieve gevolgen zal geven voor onze leefgemeenschap, inwoners en de sport;
• dat anderzijds een ander alternatief, met gebruikmaking van de Kernrandzone, op een locatie dicht bij de huidige locatie van Argon veel minder negatieve gevolgen voor deze sportvereniging en haar leden met zich meebrengt;
• dat de hoofddoelen moeten zijn het realiseren van woningen en een betere winkelvoorziening in Wilnis en niet het verplaatsen van sportvoorzieningen;

tevens overwegende dat;
• dat het voorliggende voorstel en de onderliggende Intentieverklaring hun focus hebben op het alternatief Argon naar de Driehoek en geen ruimte biedt voor andere alternatieven met een andere financiële en planologische invulling;
• dat de intentieverklaring ten aanzien van overweging onder f en artikel 7.2 toch moet worden aangepast;

besluit,

in eerste lid in het besluit de te wijzigen in;
- kennis te nemen van de „Intentieovereenkomst Estafetteproject De Driehoek dd. 28 juni 2007“ waarin met de combinatie Rabobank Veenstromen en Rabo Vastgoed een samenwerking wordt aangegaan;

na het eerste lid in het besluit toe te voegen;
- het college opdracht te geven om in deze Intentieovereenkomst toe te voegen: dat als eerste, serieus de in de overwegingen genoemde alternatieven als eerste worden onderzocht en dat alvorens wordt geinvesteerd in het door het college voorgestane alternatief eerst met de resultaten van deze onderzoeken wordt teruggekoppeld naar de gemeenteraad en waarbij de mogelijkheid wordt geopend om de considerans in de overeenkomst aan te passen indien daar dan aanleiding toe is; en gaat over tot de orde van de dag, Toelichting: Waarom is met toepassing van de touwtjesmethode een plan is op te stellen, dat minder kost, sneller tot woningbouw leidt, meer woningen kan opleveren en minder negatieve gevolgen zal geven voor onze leefgemeenschap, inwoners en de sport. Kosten: Er behoeft geen nieuw sportcomplex voor Argon te worden gerealiseerd. Er zijn geen desinvesteringen voor de gemeente en Argon Sneller: Voor woningbouw behoeft niet gewacht te worden tot Argon na realisatie van een nieuw sportpark verplaatst is en zal door minder weerstanden de WRO procedure minder lang duren. Meer woningen: Het hele sportpark in Mijdrecht ligt sinds het nieuwe Streekplan in de rode contour. Indien de touwtjesmethode wordt toegepast, wordt niet alleen het deel van Argon maar ook de rest van het gebied, inclusief de terreinen van HVM en Atlantis elders gebruikt voor woningbouw. Minder negatieve gevolgen zal geven voor onze leefgemeenschap, inwoners en de sport: De bezwaren van Argon vervallen en ook de bewoners rond De Driehoek, als daar voor (gedeeltelijk) woningbouw wordt gekozen, hebben waarschijnlijk minder bezwaren. Andere punten: Ook het sportpark in Vinkeveen ligt buiten de rode contour. Voorheen viel het sportpark in Mijdrecht buiten de rode contour. De provincie wil in het Streekplan juist flexibiliteit bieden met de touwtjesmethode. De considerans in de overeenkomst In de intentieovereenkomst staan een reeks overwegingen (considerans) opgenomen. Onder c en e worden onder de punten 1, 2 en 3 de onderdelen van het project genoemd, zijnde sportpark in de Driehoek voor argon en CSW, bouw winkes en woningen op het terrein van CSW en woningbouw op het terrein van Argon. In artikel 11.1 worden deze overwegingen onderdeel van de afspraken en in 11.3 de afhankelijkheid van een accoord van de Rabo voor aanpassingen geregeld. Reeds aangedragen aanpassingen in de Intentieverklaring De overweging onder f – positief exploitatiesaldo blijft voor vervolg op het estafetteproject is toegezegd dat dit zal vervallen. (zie memo dhr Palm CU/SGP) In artikel 7.2 wordt gesteld: samenwerkingsvoornemen ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeenteraad en/of het College van B&W..... . Dit is niet in lijn met artikel 4.2. Dit moet zijn: samenwerkingsvoornemen ter goedkeuring voorleggen aan de Gemeenteraad en het College van B&W..... (zie memo dhr van Loo CDA) Cees Houmes DDRV

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

DDRV over De Driehoek

DDRV: het kan beter, goedkoper, sneller en meer woningen en minder negatieve gevolgen.DDRV heeft een reeks van vragen gesteld, echter op de meeste vragen zijn geen heldere eenduidige antwoorden gegeven, vaak wordt gekozen voor verhullend taalgebruik. Toch moeten we nu komen tot een standpuntinname. Op het eerste gezicht lijkt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: