De Baat (3e)

Intentieovereenkomst Estafetteproject De Driehoek


Geplaatst op: 22 mei 2007
De gemeente De Ronde Venen wil het Estafetteproject De Driehoek realiseren. Burgemees-ter en wethouders doen de gemeenteraad een voorstel om voor dit project een intentie-overeenkomst te sluiten met de combinatie Rabobank Veenstromen / Rabo Vastgoed.

Eén van de projecten dat het college de komende jaren wil gaan realiseren is het Estafetteproject De Driehoek. Dit project is daartoe opgenomen in het collegeprogramma 2006 – 2010. Het Estafetteproject De Driehoek is gestart omdat ook de gemeente De Ronde Venen de komende jaren te maken krijgt met de gevolgen van de vergrijzing. Mensen worden ouder en het aantal jongeren neemt af. Hiervoor moet een passende oplossing worden gevonden. De vergrijzingsproblematiek betekent, dat er meer geschikte woonruimte voor senioren moet worden gebouwd. Bij die woningen moeten voorzie-ningen op het gebied van welzijn en zorg aangeboden worden. En dit dan bij voorkeur in of in de directe omgeving van de wijken waar de vergrijzingsproblematiek zal leiden tot duidelijke knelpunten.

Het hoofddoel van het Estafetteproject De Driehoek is daarom het bieden van oplossingen voor de ver-grijzingsproblematiek. Dit moet gebeuren door het realiseren van de daaruit voortkomende woningbe-hoefte met de daarbij behorende voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Ook heeft het project nog een aantal afgeleide doelen: het realiseren van een nieuw sportcomplex, het verbeteren van de spreiding van winkels en het zorgen voor voldoende winkelruimte in,voornamelijk, Wilnis.

Hierbij moeten ook goede oplossing worden gevonden voor de gevolgen van deze plannen voor het verkeer. Er moeten verkeersveilige oplossingen gemaakt worden, zodat alle gebruikers van de toekom-stige voorzieningen een verkeersveilige route kunnen gebruiken.

Om het hoofddoel te kunnen bereiken, wil de gemeente op de velden van voetbalverenigingen Argon en CSW woningen realiseren met speciale aandacht voor wonen, zorg en welzijn. Om dit mogelijk te kun-nen maken, verhuizen de beide verenigingen naar een nieuw sportpark gelegen in het gebied tussen het bedrijventerrein Mijdrecht, de Wilnisse Zijweg en de Ringvaart (De Driehoek). Gekeken wordt of ook andere sportvoorzieningen en sportverenigingen in het nieuwe sportpark een plek kunnen krijgen.

Bij de invulling van de oude sportvelden wordt onderzocht of daar ook winkels gerealiseerd kunnen wor-den, passend bij de omgeving. In Wilnis wordt bekeken of het winkelcentrum aan de Molmlaan ver-plaatst kan worden. In Mijdrecht geldt datzelfde voor het winkelcentrum Adelhof.

De naam Estafetteproject De Driehoek is gekozen, omdat het project start in het gebied De Driehoek en er steeds door afronding van een deel van het projectvoorstel een volgend project kan worden gestart.

De gemeente De Ronde Venen wil dit project samen met een marktpartij realiseren. Hiervoor is een openbare selectieprocedure gestart. Deze procedure leidt er toe, dat het college een voorlopige keuze heeft gemaakt voor de combinatie Rabobank Veenstromen / Rabo Vastgoed.

De afgelopen maanden heeft veel overleg plaatsgevonden met deze partijen over de vorm van samenwerking. Deze afspraken zijn nu vastgelegd in een intentieovereenkomst die voor een besluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze overeenkomst leggen gemeente en de Rabobank de afspraken vast die gaan gelden voor de komende periode en die uiteindelijk moeten leiden tot be-sluitvorming over het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst. Hiertoe wordt via gezamenlijk onderzoek de haalbaarheid van het project en de meest geëigende samenwerkingsvorm in beeld ge-bracht.

De besluitvorming in de gemeenteraad is gepland in de vergadering van de raad van 28 juni 2007. Voorafgaand hieraan wordt het onderwerp op 11 juni 2007 besproken in de commissie Ruimte.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Intentieovereenkomst Estafetteproject De Driehoek

De gemeente De Ronde Venen wil het Estafetteproject De Driehoek realiseren. Burgemees-ter en wethouders doen de gemeenteraad een voorstel om voor dit project een intentie-overeenkomst te sluiten met de combinatie Rabobank Veenstromen / Rabo Vastgoed. Eén van de projecten dat het college de komende jaren wil gaan realiseren is het … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: