001 -Family

Programmarekening 2006


Geplaatst op: 10 april 2007
Op 17 april 2007 heeft het college ingestemd met de programmarekening 2006.

Met het aanbieden van de programmarekening legt het college verantwoording af over het ge-voerde beleid en het financiële beheer. Ten opzichte van de vorige programmarekening is de opzet van deze rekening op een aantal punten aangepast om de informatiewaarde te vergroten en daarmee de besluitvorming in de gemeenteraad zo goed mogelijk te ondersteunen. Het is de eerste keer dat het jaarverslag van logopedie, leerplicht en die van het burgerjaarverslag zijn opgenomen in de programmarekening. Met deze werkwijze wordt bereikt dat informatie in één centraal document te vinden is.

De rekening geeft per programma van het beleidsplan antwoord op de drie vragen:
1. Wat hebben we gedaan?
2. Wat hebben we bereikt?
3. Wat heeft het gekost?

Hieronder een paar voorbeelden van gerealiseerde resultaten in 2006:
 • De uitgangspunten en randvoorwaarden voor de realisatie nieuwbouw zwembad en aanvullende voorzieningen zijn onderzocht en vastgelegd. In december 2006 heeft de gemeenteraad een inves-teringsbudget van € 13,3 miljoen beschikbaar gesteld voor de bouw van het nieuwe zwembad. Het structurele tekort wordt bekostigd door een gefaseerde verhoging van de onroerende zaakbelas-ting. De gefaseerde onroerende zaakbelastingverhoging wordt over 5 jaren toegepast en gaat in op het moment dat het nieuwe zwembad in gebruik wordt genomen.
 • Sinds 16 oktober 2006 werken we met servicenormen. Bij de ontwikkeling van deze servicenormen zijn de inwoners van de gemeente geconsulteerd door middel van een Burgerpanel Servicenor-men. Dit houdt in dat de eerste vijf servicenormen zijn opgesteld met inspraak van een burgerpa-nel. De eerste vijf servicenormen zijn: Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken. (of u krijgt be-richt dat in uw specifieke situatie een andere termijn geldt.) Uw bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (het gaat hierbij om een zogenaamde ‘lichte’ bouwvergunning voor kleinere ver-bouwingen of bouwwerken.) Op uw verzoek aan de servicelijn (0297-291800) wordt binnen 2 werkdagen actie ondernomen. (de servicelijn behandelt alle verzoeken m.b.t. bijv. het herstellen van een straat, het herplaatsen van een verkeersbord. In uitzonderingsgevallen zal het herstel iets meer tijd kosten. Dit wordt u binnen 48 uur gemeld.) Bij de balie van burgerzaken wordt u binnen 15 minuten geholpen. (hier kunt u terecht voor onder andere uittrekstel – direct mee - , paspoort – 5 werkdagen - , rijbewijs – etc) Op uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt binnen 2 weken be-slist. (het gaat hier om de zogenaamde standaard aanvragen; bij de overige aanvragen wordt bin-nen 4 weken beslist.)
 • De digitale dienstverlening is medio 2006 versterkt doordat basisvoorzieningen als digitale identifi-catie (via DigiD) en elektronisch betalen (internetkassa) zijn geïntroduceerd. In de gemeentelijke webwinkel kan de inwoner van huis uit gemeentelijke producten afnemen.
 • Gezien de indicator verkeersongelukken met gewonden is het verkeer veiliger geworden door de genomen maatregelen.
 • Het fietspad aan de Hoofdweg in Waverveen is aangelegd, uitbreiding van de buurtbus naar Breu-kelen is gerealiseerd en het sluipverkeer is teruggedrongen

  De programmarekening zal ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  Programmarekening 2006

  Op 17 april 2007 heeft het college ingestemd met de programmarekening 2006. Met het aanbieden van de programmarekening legt het college verantwoording af over het ge-voerde beleid en het financiële beheer. Ten opzichte van de vorige programmarekening is de opzet van deze rekening op een aantal punten aangepast om de … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: