De Baat (3e)

Vergunning voor kleine evenementen wordt overbodig


Geplaatst op: 6 februari 2007
Vanaf half maart 2007 vervalt de plicht om voor kleine evenementen een vergunning aan te vragen; het tijdig aanmelden ervan is dan meestal voldoende.

Naast dit besluit, hebben burgemeester en wethouders van De Ronde Venen ook besloten, dat men voor middelgrote, jaarlijkse terugkerende evenementen niet elk jaar opnieuw een vergun-ning hoeft aan te vragen. Een vergunning kan 5 jaar geldig zijn.

Het college van B en W probeert sinds zijn aantreden de gemeentelijke procedures te vereenvoudigen (te dereguleren). Hiermee vermindert het college de zogeheten ‘regeldruk’ van de overheid en zorgt voor lastenverlichting voor de inwoners. Tegelijkertijd doet het college een beroep op de eigen verantwoorde-lijkheid van de inwoners. Vanuit die gedachte heeft het college het beleid voor buitenevenementen aangepast voor kleinschalige én voor middelgrote, jaarlijks terugkerende evenementen.

Kleinschalige evenementen
Kleinschalige evenementen zijn evenementen die geen of slechts een beperkte invloed hebben op de omgeving. Voor kleinschalige evenementen is het vanaf half maart niet langer nodig een vergunning aan te vragen. Wél moet de organisator het evenement minimaal 4 weken van tevoren met een meldings-formulier (papier of website) bij de gemeente melden. Hierdoor kan de gemeente nagaan of er niet op, of vlakbij dezelfde plek al een ander evenement is gepland. En als voor de opgegeven datum en plek bouw- of wegwerkzaamheden gepland zijn, kan de gemeente de organisatoren hierop attent maken. De gemeente brengt voor het aanmelden van een kleinschalig evenement geen kosten (leges) in rekening.

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden om te kunnen spreken van een kleinschalig evenement staan in de beleidsnota “Deregulering buitenevenementen”.

Jaarlijks terugkerende, middelgrote evenementen
Naast de kleinschalige evenementen, worden in De Ronde Venen ook middelgrote evenementen geor-ganiseerd: Bij deze evenementen is het deelnemersaantal, bezoekersaantal en de verkeersbewegingen groter, maar is naar verwachting geen inzet van nood- en hulpdiensten nodig. Omdat deze evenemen-ten een groter impact hebben op de omgeving en veelal juridisch gezien meer dan één vergunning of ontheffing nodig hebben, kunnen ze in het kader van de openbare orde niet vrijgesteld worden van de vergunningsplicht.

Veel van dit soort evenementen worden jaarlijks in dezelfde vorm en omvang georganiseerd. Voor deze evenementen is het daarom niet efficiënt om ieder jaar de vergunningsprocedure te verplichten.

Voor dit soort evenementen kan de gemeente vanaf half maart een vergunning voor 5 jaar afgeven.

Te denken valt aan skeeler-, fiets- en wandeltochten; het dweilorkestenfestival; wijkconcerten; beachvol-leybaltournooi én de kerstmarkt. Ook hierbij is sprake van een lastenverlichting.

Grootschalige evenementen
Voor grootschalige evenementen blijven de regels hetzelfde. De organisatoren moeten jaarlijks een ver-gunning aanvragen. Denk hierbij aan het Oud- en nieuwfeest; de Nacht van Neptunus; de feestweken Wilnis en Vinkeveen; het AJOC-festival; de Koninginnedagvieringen in Vinkeveen en Mijdrecht én het Lentefeest.

Half maart
De gemeente moet de komende weken nog enkele voorbereidingen treffen om de nieuwe werkwijze te kunnen invoeren. Zo moeten onder andere nieuwe formulieren gemaakt worden (papier en website). Vandaar dat het nieuwe beleid naar verwachting half maart in werking treedt. Tegen die tijd zullen ook de voorwaarden die genoemd zijn in de beleidsnota via de website bekendgemaakt worden.

Achtergrond informatie: criteria voor kleinschalig evenement

De criteria voor een kleinschalig evenement luiden als volgt:

A. Het evenement mag niet plaatsvinden op een officiële feestdag en herdenkingsdagen.
B. Er mogen niet meer dan 500 bezoekers inclusief eventuele deelnemers tegelijkertijd aanwezig zijn.
C. Het evenement vindt tussen 09.00 uur en 22.00 uur plaats, inclusief de met geluidsoverlast gepaard gaande op- en afbouw.
D. Er zijn geen drastische verkeersmaatregelen vereist, anders dan het onttrekken van parkeerplaatsen en het eventueel afsluiten van een straat met een beperkte verkeersfunctie. Doorgaande wegen worden niet afgesloten.
E. Er worden geen grootschalige bouwwerken opgericht. Indien gebruik wordt gemaakt van een tent dat toegankelijk is voor meer dan 50 personen dan is wel een aparte gebruiksvergunning vereist.
F. Akoestische muziek, een omroepinstallatie en lichte achtergrond muziek zijn wel toegestaan. Maar het (muziek)geluid mag geen ernstige geluidshinder voor de omgeving en omwonenden veroorzaken. Er worden verder geen andere apparaten in werking gebracht of andere handelingen verricht dat geluids-hinder veroorzaakt voor de omwonenden.
G. De locatie dient beschikbaar en toegankelijk te zijn. Er dient gedurende het evenement geen sprake te zijn van wegwerkzaamheden, verbouwingen en andere evenementen.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Vergunning voor kleine evenementen wordt overbodig

Vanaf half maart 2007 vervalt de plicht om voor kleine evenementen een vergunning aan te vragen; het tijdig aanmelden ervan is dan meestal voldoende. Naast dit besluit, hebben burgemeester en wethouders van De Ronde Venen ook besloten, dat men voor middelgrote, jaarlijkse terugkerende evenementen niet elk jaar opnieuw een vergun-ning … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: