Toekomstperspectief agrariërs belangrijk voor gemeente De Ronde Venen

Toekomstperspectief agrariërs belangrijk voor gemeente De Ronde Venen


Geplaatst op: 18 februari 2015

Het college heeft op dinsdag 17 februari de zienswijze Programmatische Aanpak Stikstof vastgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor het toekomstperspectief van de agrarische sector.

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft als doel het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk blijven. Het PAS moet daarbij een oplossing gaan bieden voor de vastgelopen vergunningverlening op grond van de natuurbeschermingswet. David Moolenburgh, wethouder Ruimte: “Het college van de gemeente De Ronde Venen hecht veel waarde aan de genoemde doelstellingen van het PAS. Dit programma is van groot belang voor de agrarische sector in onze gemeente, maar ook voor ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid. De agrarische sector is daarbij één van de belangrijkste pijlers onder het instant houden van het Groene Hart. Agrariërs dienen een toekomstperspectief te hebben en tegelijkertijd moet er voldoende ruimte zijn voor andere economische activiteiten en woningbouw.”

Een hoge stikstofdepositie is een bedreiging voor plant- en diersoorten. Het programma bevat maatregelen die leiden tot een afname van de stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuur-waarden in de Natura 2000-gebieden. Om economische ontwikkelingen mogelijk te houden, wordt een deel van de daling van de stikstofdepositie ingezet voor nieuwe projecten. Het PAS verdeelt de zogenaamde depositieruimte in vier delen. In twee delen waarvoor geen vergunning vereist is: voor autonome groei, zoals toename van bevolking of wegverkeer en voor initiatieven met een stikstofuitstoot beneden een bepaalde grenswaarde. En in twee delen die vergunningplichtig zijn: ontwikkelingsruimte voor prioritaire projecten (denk aan Schiphol, haven van Rotterdam, uitbreiding Rijkswegen) en vrije ontwikkelingsruimte waarmee het bevoegd gezag vergunning kan verlenen aan initiatiefnemers voor projecten die stikstof uitstoten.

Het college verzoekt in zijn zienswijze dringend om bij de verdeling van de depositieruimte voldoende ruimte te creëren voor lokale economische ontwikkelingen. De waarde van deze ontwikkelingen acht het college groter voor de economie, werkgelegenheid en landschapsbehoud dan sommige van de zogenaamde prioritaire projecten en beleidsvoornemens.

Het ontwerp Programma Aanpak Stikstof (PAS) ligt van 10 januari t/m 20 februari ter inzage, waarbij belanghebbenden zienswijzen kunnen indienen. Meer informatie vindt u op www.pas.natura2000.nl.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Toekomstperspectief agrariërs belangrijk voor gemeente De Ronde Venen

Het college heeft op dinsdag 17 februari de zienswijze Programmatische Aanpak Stikstof vastgesteld en ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee vraagt de gemeente aandacht voor het toekomstperspectief van de agrarische sector.Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft als doel het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: