001 -Family
Jaarrekening gemeente Uithoorn sluit met positief saldo van ruim € 0,5 miljoen

Jaarrekening gemeente Uithoorn sluit met positief saldo van ruim € 0,5 miljoen


Geplaatst op: 27 mei 2015

Het jaar 2014 sluit af met een saldo van plus € 0,5 miljoen. Dit resultaat sluit nagenoeg aan bij het resultaat wat bij de 3e tussentijdse rapportage was gemeld. Het positieve saldo hangt samen met enkele voordelen binnen het programma Bereikbaarheid, Wonen in Uithoorn en Duurzaam Uithoorn Het college legt in de jaarrekening verantwoording af over hoe en hoeveel geld in 2014 besteed is. De jaarrekening gaat over evaluatie en realisatie van de plannen en gerealiseerde baten en lasten.

In het hiernavolgend overzicht staan de resultaten per programma kort benoemd:

1. Bestuur, bestuursondersteuning en dienstverlening
Bestuurlijk en ambtelijk is in 2014 veel geïnvesteerd in de voorbereiding van ambtelijke samenwerking met de gemeenten Diemen en Ouder-Amstel. Verder is de dienstverlening gemoderniseerd en werkt de organisatie op afspraak.

2. Ontwikkeling dorpscentrum
Het programma Dorpscentrum vordert gestaag en verloopt volgens planning en binnen de kaders van de huidige grondexploitatie. Op 28 mei 2015 is de feestelijke opening van het eerste project: de Waterlijn.

3. Duurzaam Uithoorn
2014 heeft in het teken gestaan van concrete acties voor energiebesparing in Uithoorn. Enkele voorbeelden:
informatieavond over energiebesparing voor bedrijven op bedrijventerrein Uithoorn; energiescans 9 basisscholen Uithoorn en opzet naar collectieve energiebesparing voor scholen; uitkering 45 subsidies voor energiebesparing bij woningen; en afsluiting prestatiecontract Eigen Haard voor verduurzaming woningvoorraad sociale huur.
Het grondstoffenbeleid kreeg handen en voeten door plaatsing van (ondergrondse) containers voor gf/restafval en plastic.

4. Economie en ondernemen
Vooruitlopend op de prestatie-indicatoren voor de begroting 2015, bezocht het college een aantal nieuw gevestigde bedrijven in Uithoorn. De gemeente heeft zich ingezet om het bedrijventerrein onder te brengen bij één van de regionale beeldkwaliteitsfondsen. Tenslotte dacht de gemeente mee over het formuleren van de speerpunten voor parkmanagement/ gezamenlijke speerpunten op het bedrijventerrein.
In het programma toerisme en recreatie is regionaal samengewerkt om regionale en landelijke bezoekers naar de regio te trekken. Voorbeelden van projecten waarin Uithoorn participeert om dit te bereiken zijn het sloepennetwerk en onderzoek naar haalbaarheid Toeristische Overstappunten. Daarnaast bleef er natuurlijk aandacht voor de internationale toerist.

5. Bereikbaarheid
Het fietspad langs de Noorddammerweg tussen de Koningin Maximalaan en de Vuurlijn is gerealiseerd. De Amsterdamseweg, de Thamerlaan en de Prins Bernhardlaan zijn samen ingericht als belangrijke toegangsweg vanaf de omgelegde N201. Het Burgemeester Kootpark heeft via de Faunalaan een tweede ontsluiting gekregen.
In het kader van onder andere het verkeersstructuurplan (VSP) De Kwakel is de voorbereiding afgerond van projecten voor het verbeteren van 5 kruispunten en het creëren van 2 oversteekplekken.

6. Meedoen en meedenken
Invoering sociaal domein
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten een aantal taken overgenomen van de rijksoverheid, de provincie en de zorgverzekeraars. De gemeenten zijn nu integraal verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen.
Meldpunt Zorg en Overlast
De functies van het Meldpunt Zorg en Overlast, Buurtbemiddeling en het steunteam zijn geïntegreerd binnen het Sociaal Loket en het sociaal team. Doel is de signaleringsfunctie en de afhandeling van meldingen op het gebied van zorg en overlast te verbeteren.
Veilig Thuis
Vanaf 2015 is elke gemeente verantwoordelijk voor het realiseren en in stand houden van Veilig Thuis (voorheen Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). In 2014 is besloten Veilig Thuis op de schaal van de Veiligheidsregio in te richten. De Veiligheidsregio regelde de voorbereidingen. Uithoorn trad hierbij op als vertegenwoordiger van de DUO+ gemeenten. Veilig Thuis is op 1 januari 2015 operationeel.

7. Opgroeien in Uithoorn
Halverwege 2014 werd de Wet Passend Onderwijs van kracht. De gemeente heeft actief geparticipeerd in het voortraject om te komen tot de benodigde verplichte ondersteuningsplannen. Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over de aansluiting van passend onderwijs bij de gemeentelijke processen, waaronder leerlingenvervoer en leerplicht. Na de invoering van passend onderwijs monitort de gemeente samen met de samenwerkingsverbanden de nieuwe werkwijze. Indien nodig passen we de werkprocessen aan om te zorgen voor optimale aansluiting tussen zorg en onderwijs. Vanaf januari 2015 zijn onderwijs en gemeente samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. De signalerende rol van het onderwijs is essentieel om hulp zoveel mogelijk preventief in te zetten.

8. Veiligheid
Om de sociale kwaliteit in de buurt met betrekking tot veiligheid te verbeteren zijn we afgelopen jaar gestart met een verstevigde aanpak van woonoverlast. Voor de voortzetting van Stichting Beter Buren in 2015 heeft de gemeente een inkooptraject gestart. Hierin staan specifieke prestatieafspraken die zorgen voor aansluiting op de werkwijze van het Sociaal Loket. Verder is een integrale aanpak van ernstige woonoverlast in voorbereiding. Het Sociaal Loket heeft daarop de regie.

9. Wonen in Uithoorn
In 2014 zijn alle objecten in de openbare ruimte in beeld gebracht. Ook is de staat van onderhoud bekeken. Aan de hand daarvan is een meerjarenplan onderhoud openbare ruimte opgesteld. Dit meerjarenplan ‘onderhoud openbare ruimte’ geeft laat per jaar zien welke maatregelen en waar (welk object) noodzakelijk zijn.

10. Financieel gezond Uithoorn
Financieel gezond en de schuldpositie staat al sinds 2012 op de agenda. Op basis van een stresstest is een nota Financieel gezond opgesteld. Hierin zijn diverse maatregelen opgenomen die moeten zorgen voor een financieel gezond Uithoorn. In 2014 is de grens van financieel gezond, door de financiële crisis en de voortdurende kortingen van het rijk, bereikt. De toezichthouder, de Provincie heeft in 2014 de noodzaak van het nemen van maatregelen onderstreept. Die maatregelen zijn bij de begroting 2015 doorgevoerd. De schuldpositie van de gemeente Uithoorn vraagt ook de komende jaren nog aandacht. Dit geldt eveneens voor het op niveau brengen en houden van de onderhoudsreserves om het noodzakelijke onderhoud, ook in de toekomst, uit te kunnen blijven voeren.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Uithoorn

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Jaarrekening gemeente Uithoorn sluit met positief saldo van ruim € 0,5 miljoen

Het jaar 2014 sluit af met een saldo van plus € 0,5 miljoen. Dit resultaat sluit nagenoeg aan bij het resultaat wat bij de 3e tussentijdse rapportage was gemeld. Het positieve saldo hangt samen met enkele voordelen binnen het programma Bereikbaarheid, Wonen in Uithoorn en Duurzaam Uithoorn Het college legt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: