001 -Family
Voorjaarsnota 2015 gemeente De Ronde Venen: aanpakken en niet doorschuiven

Voorjaarsnota 2015 gemeente De Ronde Venen: aanpakken en niet doorschuiven


Geplaatst op: 10 juni 2015

Het college van B en W wil de komende jaren komen tot een structurele aanpak en oplossing voor alle extra taken waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Burgemeester en Wethouders willen dat samen met gemeenteraad, inwoners en ondernemers oppakken. Uitgangspunt daarbij is dat alles bespreekbaar is. Dat schrijven B en W in de Voorjaarsnota 2015 die op 1 en 2 juli in de gemeenteraad wordt behandeld.

De Voorjaarsnota 2015 is de eerste van het huidige college. In het document worden de kaders geschetst voor de begrotingen van de komende jaren en wordt inzicht gegeven in de financiële ontwikkelingen. B en W schrijven in de Voorjaarsnota 2015 dat ze – in samenspraak met gemeenteraad, inwoners en ondernemers - willen doorgaan op de ingeslagen weg om te komen tot duurzame oplossingen voor vraagstukken waarmee de gemeente wordt geconfronteerd in plaats van problemen voor zich uit te schuiven. Als voorbeelden van aanpakken in plaats van doorschuiven worden de renovatie van het woonwagencentrum in Wilnis genoemd, de wijze waarop is gereageerd op de tegenvallende exploitaties van bouwprojecten en de nieuwe manier van financiering van sportaccommodaties. Met deze aanpak is een aantal lastige dossiers opgelost.

Om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen, zijn de afgelopen jaren prioriteiten gesteld en is een aantal bewuste keuzen gemaakt. Dat is gebeurd in de verwachting dat, als gevolg van economisch herstel, de financiële armslag van de gemeente ruimer zou worden. Dat is helaas niet gebeurd. Daarnaast is 2015 het eerste jaar van de decentralisaties in het Sociaal Domein (de overdracht van zorgtaken van Rijk naar gemeente) en zijn er strengere eisen ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor de Omgevingswet. Wat de uitvoering van deze nieuwe taken voor de gemeentelijke organisatie betekent, wordt nu pas echt duidelijk. Deze echt eerste Voorjaarsnota van het college wordt door B en W dan ook gebruikt om alles tegen het licht te houden en om met toekomstgerichte oplossingsrichtingen te komen. Over die richtingen wil het college tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in gesprek met de gemeenteraad.

Om de vraagstukken aan te pakken stellen B en W de gemeenteraad voor een aantal investeringen te doen om te komen tot duurzame oplossingen. In totaal is daarvoor tot 2019 jaarlijks een bedrag nodig van tussen de twee en drie miljoen euro. Wethouder David Moolenburgh (Financiën): ,,Met name op het gebied van organisatie en personeel komen we tot de conclusie dat de komende jaren een aanzienlijke inzet wordt gevraagd. Dat is nodig om als organisatie adequaat en goed uitgerust te zijn voor de vele maatschappelijke vraagstukken, toegenomen taken en veranderende relatie tussen overheid en inwoners. Uitgangspunt blijft dat we een financieel gezonde gemeente willen zijn en dat inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn. We zullen de gemeenteraad in het najaar dan ook een sluitende begroting aanbieden.’’

Om de begroting sluitend te krijgen wordt in de Voorjaarsnota 2015 een aantal onderzoeksrichtingen aangegeven waarmee uitgaven kunnen worden verlaagd en inkomsten verhoogd. Deze oplossingsrichtingen liggen op het gebied van het verlagen van het gemeentelijke dienstverleningsniveau (bijvoorbeeld beperken van openingstijden van het gemeentehuis), het verhogen van inkomsten (verkoop gemeentelijk onroerend goed en verkoop openbaar groen, verhogen belastingen) tot het bekijken hoe de bedrijfsvoering van de gemeente efficiënter kan worden vormgegeven door bijvoorbeeld taken uit te besteden of te kijken hoe kan worden samengewerkt. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota wil het college graag met de gemeenteraad in gesprek over wenselijkheid van de verschillende denkrichtingen om te komen tot een samenhangend geheel van maatregelen.


Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Voorjaarsnota 2015 gemeente De Ronde Venen: aanpakken en niet doorschuiven

Het college van B en W wil de komende jaren komen tot een structurele aanpak en oplossing voor alle extra taken waar de gemeente zich voor gesteld ziet. Burgemeester en Wethouders willen dat samen met gemeenteraad, inwoners en ondernemers oppakken. Uitgangspunt daarbij is dat alles bespreekbaar is. Dat schrijven B Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: