BlomBlom Mijdrecht

Volgende stap in bestemmingsplan woonschepen Aalsmeer


Geplaatst op: 14 mei 2012

Voor alle woonschepen in Aalsmeer wordt een bestemmingsplan voorbereid. Op dinsdag 8 mei heeft het college besloten een aanvullende Nota van Uitgangspunten voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze nota zijn de kaders op basis van nadere analyses, aanvullend juridisch onderzoek en relevante jurisprudentie nader uitgewerkt en wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop dit in het bestemmingsplan zal worden verankerd.

Enerzijds betreft het een uitwerking van thema's die in de eerder vastgestelde nota's niet zijn benoemd. Daarnaast wordt voor een beperkt aantal thema's een andere uitwerking voorgesteld dan aanvankelijk door de gemeenteraad als wensbeeld is meegegeven. In de nota worden de voorstellen van het College uitgebreid beargumenteerd. Het betreft onder andere een voorstel voor het positief bestemmen van woonschepen die groter zijn dan de vergunning en een planologische regeling voor het reguleren van permanente bewoning van recreatiearken.

Omvang problematiek
De problematiek rondom de woonarken is in de afgelopen decennia zeer complex geworden en er wordt dan ook al geruime tijd gewerkt aan het bestemmingsplan. Recentelijk hebben alle eigenaren van een woonschip een brief ontvangen. Mede op basis van de vele reacties heeft de gemeente een nog beter inzicht gekregen in de omvang van de problematiek. Het College concludeert dat het aantal strijdige situaties zodanig omvangrijk is geworden dat dit geen incidenteel karakter maar een structureel karakter lijkt te hebben gekregen.

Nulsituatie creëren
Het college wil duidelijkheid en rechtszekerheid bieden aan alle betrokkenen. Bij het opstellen van het concept bestemmingsplan zijn nieuwe inzichten ontstaan over de juridische houdbaarheid en praktische uitvoerbaarheid van eerder voorgestelde gedoogregelingen. Het college stelt voor om woonschepen die groter zijn dan de vergunning en dan het beleid eenmalig positief te bestemmen met de werkelijke afmetingen. Zo wordt een nulsituatie gecreëerd, waarna nieuwe overtredingen streng kunnen en zullen worden gehandhaafd. Het College kiest dus niet voor het gedogen of handhaven van deze categorie woonschepen. Redenen daarvoor zijn onder andere de juridische uitvoerbaarheid, het grote aantal woonschepen en het gegeven dat veel strijdige situaties al lange tijd bestaan en bekend zijn. Het College is bovendien van oordeel dat de maatschappelijke en financiële kosten van handhaving onvoldoende opwegen tegen het doel van landschappelijke inpassing van deze woonschepen.

Bestuurlijk draagvlak
Het college is van mening dat het van wezenlijk belang is voor alle betrokkenen dat bestuurlijk draagvlak aanwezig is voor de door het College voorgestelde aanpak voordat het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gaat. Daarom is de ‘Nota van Uitgangspunten; uitwerking op onderdelen' opgesteld, waarover het beraad naar verwachting op 31 mei vergadert. De ter inzage legging van het voorontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting in juni van dit jaar kunnen plaatsvinden.

De relevante documenten zijn op de website geplaatst, op www.aalsmeer.nl/woonschepen. Eigenaren van een woonschip krijgen persoonlijk bericht.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Volgende stap in bestemmingsplan woonschepen Aalsmeer

Voor alle woonschepen in Aalsmeer wordt een bestemmingsplan voorbereid. Op dinsdag 8 mei heeft het college besloten een aanvullende Nota van Uitgangspunten voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. In deze nota zijn de kaders op basis van nadere analyses, aanvullend juridisch onderzoek en relevante jurisprudentie nader uitgewerkt en … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: