Het Voordek - Kaasfondues
Begroting De Ronde Venen 2019 is ‘gedegen en ambitieus’

Begroting De Ronde Venen 2019 is ‘gedegen en ambitieus’


Geplaatst op: 13 september 2018

Investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en laag blijvende lokale lasten. Dat is een aantal kernpunten uit de begroting 2019 die door het college aan de gemeenteraad is aangeboden. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 1 november.

,,Een gedegen en ambitieuze begroting’’, noemt wethouder Alberta Schuurs (Financiën) de eerste begroting die door het nieuwe college is opgesteld. ,,Economisch gaat het goed, dat merken we als gemeente op verschillende manieren. Er is meer werkgelegenheid en de druk op de woningmarkt neemt toe. Door stijgende uitgaven van het Rijk, stijgt ook de uitkering uit het Gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. Dat vormt, samen met andere gunstige economische ontwikkelingen en een goed financieel beleid, de basis voor een gezonde begroting. Ook voor de komende jaren. Het geeft de mogelijkheid de komende jaren te blijven investeren in de kwaliteit van onze gemeente.’’

Inkomsten en uitgaven

De programmabegroting 2018 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente en beschrijft welke activiteiten en doelen worden uitgevoerd. In totaal verwacht de gemeente in 2019 103,5 miljoen euro uit te geven. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. Een doorrekening naar 2022 laat een onveranderd positief beeld zien. De meerjarenbegroting laat steeds (kleine) overschotten zien.

Veilig, duurzaam en betrokken

Het college wil komend jaar verder werken aan een veilige, duurzame en betrokken gemeente, waarin samen met inwoners wordt gewerkt aan verbetering van de leefomgeving en met ondernemers aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Concreet wordt onder andere voorgesteld het aantal toezichthouders in de gemeente uit te breiden. Zij gaan specifiek toezien op zaken als parkeeroverlast en overtredingen in de openbare ruimte. Er wordt verder gewerkt aan het Ouderenbeleidsplan met maatregelen zodat ouderen op een goede manier in hun woning of in de gemeente kunnen blijven wonen. Er wordt onderzoek gedaan naar betere toegankelijkheid en bereikbaarheid van een Huisartsenpost (HAP) en een betere apotheekvoorziening voor onze inwoners. Er komt een uitvoeringsplan Afval met als doelstelling het beter scheiden van afval. De subsidiepot voor onderhoud monumenten wordt verhoogd. Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen werken en deelnemen aan het sociale leven, wordt de nadruk gelegd op mogelijkheden de taal beter onder de knie te krijgen.

Jeugd, wonen en recreatie

Binnen het sociaal domein ligt de nadruk op preventie, bijvoorbeeld bij het jeugdbeleidsplan. Het doel daarvan is een fijne, gezonde en veilige leefomgeving. In 2019 wordt verder ingezet op duurzame energie, een circulaire economie en gasloos wonen. Ook wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte, waarbij meer kleur, biodiversiteit en eigentijds verzorgd groen leidend zijn. De recreatieve mogelijkheden in de gemeente worden beter ontsloten. Dit zorgt voor meer levendigheid en werkgelegenheid.

Op het gebied van woningbouw worden accenten gelegd op de woonwensen van jongeren en ouderen. Er wordt verder gewerkt aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. Om in 2022 de MKB-vriendelijkste gemeente te worden, wordt ingezet op vereenvoudiging van processen, vermindering van regels, vaste bedrijfsadviseurs en een digitaal ondernemersloket. Sportstimulering wordt verder geïntensiveerd.

Lokale lasten niet verhoogd

Belangrijk onderwerp in de begroting vormen de gemeentelijke woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de begroting wordt voorgesteld de woonlasten komend jaar met de prijsindex te verhogen. De tarieven van de OZB worden later dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Behandeling begroting

De begroting wordt in de week van 8 tot en met 11 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 1 november. Deze vergadering begint om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De begroting is te downloaden via www.derondevenen.nl/begroting.

Laatst bewerkt op: 13 september 2018 20:50

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Begroting De Ronde Venen 2019 is ‘gedegen en ambitieus’

Investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en een aantrekkelijke woon- en werkomgeving en laag blijvende lokale lasten. Dat is een aantal kernpunten uit de begroting 2019 die door het college aan de gemeenteraad is aangeboden. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 1 november. ,,Een gedegen en ambitieuze begroting’’, noemt … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: