001 -Brouwer Transport
College biedt gemeenteraad programmabegroting 2020 aan

College biedt gemeenteraad programmabegroting 2020 aan


Geplaatst op: 19 september 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag 19 september de programmabegroting 2020 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Centraal in de begroting staan zes thema’s: vernieuwing in het Sociaal Domein, een duurzame gemeente, een betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, de Omgevingswet, participatie met inwoners en vernieuwing van het gemeentehuis. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober 2019.

De programmabegroting 2020 geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het komend jaar en laat zien wat daarvoor wordt gedaan en welke doelen de gemeente wil bereiken. In totaal wordt in 2020 100 miljoen euro uitgegeven aan maatschappelijke uitdagingen. Daar staat eenzelfde bedrag aan inkomsten tegenover. De doorrekening voor 2021 laat een positief beeld zien. Voor 2022 en 2023 ontstaat er vooralsnog een tekort van 1,9 en 1,2 miljoen euro. Bij de Kadernota 2021 doet het college voorstellen om deze tekorten op te oplossen.

Jeugdbeleidsplan en gezondheidsnota

Het college wil in 2020 verder werken aan de vernieuwing van het sociaal domein. De nadruk bij hulp, zorg en ondersteuning blijft liggen op preventie: het voorkomen van problemen is beter dan het genezen. Belangrijke onderwerpen in 2020 zijn: het nieuwe jeugdbeleidsplan en de nieuwe gezondheidsnota, de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de aanbestedingen op het gebied van de regiotaxi en de jeugdhulp- en Wmo-voorzieningen.

Duurzame gemeente en een betaalbaar woningaanbod

Het college wil in 2020 onverminderd inzetten op een duurzame gemeente door te werken aan een veilige, schone en gezonde leefomgeving. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om zelf stappen te zetten om hieraan mee te werken. Dit kan door het vergroenen van de tuin en het realiseren van ‘Tiny Forests’. Het college wil meer doorstroming op de woningmarkt van jongeren en jonge gezinnen. Hierbij wordt vooral ingezet op gelijkvloerse sociale huur- en koopwoningen voor senioren en starters. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de strategie om nieuwe ontwikkellocaties voor woningbouw te vinden en te ontwikkelen.

 

Omgevingswet, samenwerking en vernieuwing gemeentehuis

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, waarbij 26 bestaande wetten worden vervangen door één nieuwe. Dit is een grote wijziging met veel consequenties. Het komende jaar gaat de gemeente verder met de voorbereidingen van deze nieuwe wet, om te zorgen voor een soepele invoering. Hier wordt op verschillende terreinen hard aan gewerkt en de verwachting is dat het komend jaar regelmatig onderwerp van gesprek is in de gemeenteraad. Samen met de inwoners, ondernemers, omgeving, belangengroeperingen en initiatiefnemers werkt de gemeente aan plannen om de leefomgeving te verbeteren. De gemeente stimuleert inwoners zelf bij te dragen aan verbetering van de leefomgeving. De plannen voor vernieuwing van het gemeentehuis werkt de gemeente verder uit en bekijkt daarbij verschillende scenario’s.

Sluitende begroting voor 2020 en 2021

Wethouder Alberta Schuurs (Financiën): ,,We zijn als college blij de gemeenteraad een sluitende begroting voor de eerstkomende jaren te kunnen aanbieden. De afspraken in de kadernota, waarin de kaders voor de begroting worden geschetst, kunnen we uitvoeren. Voor de jaren 2022 en 2023 moeten we bijsturen om de begroting in evenwicht te brengen. Dit gaan we samen met een afvaardiging van de gemeenteraad oppakken.’’

Woonlasten

Belangrijk onderwerp in de begroting vormen de gemeentelijke woonlasten. Deze worden gevormd door de onroerendezaakbelasting (OZB), de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. In de begroting stelt het college voor de OZB en de rioolheffing alleen met de prijsindex aan te passen. De kosten voor ophalen en verwerken van afval zijn fors gestegen. Hierdoor stijgt de afvalstoffenheffing met 45 euro. Hier tegenover staat de jaarlijkse korting op de gemeentelijke heffingen van 40 euro vanwege de geheven precariobelasting bij nutsbedrijven.

Behandeling begroting

De begroting wordt op 9 en 10 oktober besproken in de verschillende raadscommissies. De gemeenteraad behandelt de begroting in zijn vergadering van 31 oktober. Deze vergadering begint om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. RTV Ronde Venen zendt de vergadering live uit. De conceptbegroting is te vinden via www.derondevenen.nl/begroting of via https://de-ronde-venen.begrotingsapp.nl 


Laatst bewerkt op: 19 september 2019 11:41

Bron: Ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College biedt gemeenteraad programmabegroting 2020 aan

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft donderdag 19 september de programmabegroting 2020 gepresenteerd en aan de gemeenteraad aangeboden. Centraal in de begroting staan zes thema’s: vernieuwing in het Sociaal Domein, een duurzame gemeente, een betaalbaar en gevarieerd woningaanbod, de Omgevingswet, participatie met inwoners en vernieuwing van het gemeentehuis. De … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: