001 -Family

Kwekerscollectief schrijft voorstel voor Uiterweggebied Aalsmeer


Geplaatst op: 20 september 2011

‘Uiterweg & Kleine Poel: Hoe geven wij in de toekomst meerwaarde aan het gebied?' Dat is de titel van een visie van kwekers uit het Uiterweggebied, dat zij deden aan wethouder Van der Hoeven. In de visie, die tot stand kwam in samenwerking met LTO Noord en de jachthavenondernemers, geven de kwekers hun blik op de toekomst van het gebied. De presentatie komt op het moment dat de gemeente van start is gegaan met de herziening van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers'.

Somber toekomstperspectief
In het Uiterweggebied zijn op dit moment nog vijftien kwekers actief. Het totale agrarische areaal beslaat ca. 40 ha, waarvan 10 ha glas. Vier kwekers hebben volledige glastuinbouwbedrijven en zijn niet afhankelijk van grondsoort en omstandigheden in het gebied. Wel is het zo dat de kleinschalige verkaveling met veel sloten, bereikbaarheid en grondprijzen, er toe leiden dat uitbreiding en schaalvergroting op de huidige locatie niet mogelijk is. Voor deze bedrijven zal op termijn verplaatsing naar andere gebieden een voorwaarde zijn om uit te kunnen breiden.

Van oudsher worden in het gebied trekheesters (seringen) geteeld. De teelt is gebonden aan de zeer specifieke teeltomstandigheden in het gebied, namelijk de veengronden en de ligging aan open water waardoor nachtvorst minder voortkomt. Er zijn voor deze teelt nauwelijks uitwijkmogelijkheden. Door de verkaveling van de seringenakkers - die alleen per boot bereikbaar zijn - is de teelt arbeidsintensief, fysiek zwaar, en niet te mechaniseren. De kostprijs per seringentak is daarom hoog.

In de afgelopen vijf tot tien jaar is de vraag naar seringen afgenomen en de prijs met 10 tot 20% gedaald. De bedrijven teren al jaren in op hun reserves en investeringen blijven achterwege. Daarnaast maakt de aanscherping van de milieueisen met betrekking tot onkruidbestrijding aan de waterkanten teelt op kleinere eilanden vrijwel onmogelijk. Al deze omstandigheden leiden ertoe dat de teelt op de korte tot middellange termijn onvoldoende perspectiefvol is om het bedrijf voort te zetten. De teelt zal, zo weten ook de kwekers, op termijn in zijn geheel uit het gebied verdwijnen. Namens de kwekers presenteerde Richard Pannekoek op boeiende wijze de verschillende ideeën.

Oplossingen
De kwekers vrezen dat het gebied zonder teelt zal verpauperen en verrommelen. De problematiek is urgent en visie is nodig om het unieke karakter van het landschap van deze bovenlanden en de eilanden voor de toekomst te behouden. De brochure is bedoeld als handreiking aan de gemeente bij de opstelling van een nieuwe visie voor het gebied in het kader van de herziening van het bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers'. De basisgedachte is beperkte uitbreiding van de watersport en voorts ontwikkeling van hoogwaardige woon- en recreatiegebieden langs de Uiterweg en op de seringenakkers in de Westeinderplassen. De brochure biedt waardevolle aanknopingspunten voor de discussie over de toekomstige ontwikkeling van het gebied. De gemeente ziet de brochure dan ook als belangrijke input voor de integrale beleidsvisie die nu wordt opgesteld. Wethouder Van der Hoeven prees de bereidheid van ondernemers in het gebied om gezamenlijk tot oplossingen te komen. ‘Jullie voorstel biedt perspectief voor een vrijwillige herstructurering, waarbij kosten en opbrengsten onderling vereffend zullen kunnen worden. Juist omdat er uiteindelijk veel verschillende belangen in het gebied zijn, is het goed dat de gemeente nu het stokje overneemt door in de komende maanden een integrale beleidsvisie te ontwerpen. Betrokkenheid van kwekers, jachthavenondernemers en andere belanghebbenden in het gebied daarbij is uitermate belangrijk. Daarom is een breed samengestelde klankbordgroep ingesteld die de komende maanden nauw betrokken zal worden bij het proces van beleidsvorming.'

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: ingezonden stukken

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Kwekerscollectief schrijft voorstel voor Uiterweggebied Aalsmeer

‘Uiterweg & Kleine Poel: Hoe geven wij in de toekomst meerwaarde aan het gebied?' Dat is de titel van een visie van kwekers uit het Uiterweggebied, dat zij deden aan wethouder Van der Hoeven. In de visie, die tot stand kwam in samenwerking met LTO Noord en de jachthavenondernemers, geven … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: