Inspraak Milieueffectrapport (MER) voor project Wilnisse Bovenlanden


Geplaatst op: 20 april 2011

In het kader van de m.e.r.-procedure voor het Utrechtse deel van de Wilnisse Bovenlanden maken Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat het Milieueffectrapport (MER) gereed is. Het MER zal van 18 april t/m 29 mei 2011 ter inzage worden gelegd, samen met de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-voorkeursvariant voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Het betreft hier natuurontwikkeling als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur.

Waar gaat het om?
Het gaat hier om natuurontwikkeling in het gebied tussen de Ennipwetering, de Wilnisse Zuwe, de Bovendijk en Molenland (zie kaartje). De provincie heeft samen met Stuurgroep De Bovenlanden een ontwerp-voorkeursvariant voor dit gebied ontwikkeld en een MER opgesteld. Stuurgroep De Bovenlanden maakt onderdeel uit van Gebiedscommissie de Venen. In de stuurgroep participeren Gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieufederatie Utrecht en ANV de Utrechtse Venen. Op 13 januari jl. heeft de stuurgroep over dit project een informatie- en consultatiebijeenkomst georganiseerd in De Meijert te Mijdrecht. De stuurgroep heeft de op die avond ingebrachte reacties meegewogen bij het vaststellen van de concept-voorkeursvariant die aan de provincie is aangeboden. Gedeputeerde Staten hebben deze overgenomen en vastgesteld als ontwerp-voorkeursvariant.

In het MER zijn de effecten en het doelbereik van deze ontwerp-voorkeursvariant en drie andere onderzochte varianten in beeld gebracht en met elkaar vergeleken. Dit is gebeurd op basis van de Notitie reikwijdte en detailniveau m.e.r. Natuurontwikkeling Wilnisse Bovenlanden, die door de stuurgroep en de provincie is vastgesteld (te downloaden via www.devenen.nl/docbovenlanden).

Inzage
Het MER en de ontwerp-voorkeursvariant liggen van 18 april t/m 29 mei 2011 ter inzage:

•in het Provinciehuis Utrecht, Pythagoraslaan 101, 3584 BB Utrecht, tel. 030-258911; openingstijden: ma t/m vr van 08.30 - 17 uur (melden bij de receptie); en
•in het Gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, 3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-291616; openingstijden: ma t/m do van 08.30 - 16 uur, vr van 08.30 - 12.30 uur.
Het MER en de ontwerp-voorkeursvariant zijn ook te downloaden via de website van de provincie www.provincie-utrecht.nl/loket/terinzagelegging of via de website van de gebiedscommissie de Venen: www.devenen.nl/docbovenlanden.

Zienswijzen
Een ieder kan van 18 april t/m 29 mei 2011 schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het MER behorend bij het besluit over de ontwerp-voorkeursvariant.
Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht, t.a.v. mevrouw Rommes-Nonhebel, projectassistent West. U kunt uw zienswijze ook indienen per e-mail aan inge.rommes-nonhebel@provincie-utrecht.nl.

Voor het eventueel indienen van mondelinge zienswijzen of voor meer informatie kunt u bellen met Linda Groot via tel.nr. 030-2582932 of Annet van Biezen via tel.nr. 030-2582218.

Inloopspreekuur over het MER
Op maandag 23 mei zal van 16.30 tot 20.30 uur een inloopspreekuur gehouden worden over het MER in De Meijert, Dr. J. van der Haarlaan 6, 3641 JW Mijdrecht.
U kunt hier uw vragen stellen en, indien gewenst, ook mondeling uw zienswijze indienen. U kunt zich hiervoor aanmelden per e-mail aan inge.rommes-nonhebel@provincie-utrecht.nl.

Verdere procedure
Het MER, de ontwerp-voorkeursvariant en de ingebrachte zienswijzen worden aan de Commissie m.e.r. gestuurd met de vraag om een toetsingsadvies hierover te geven. De commissie beoordeelt of de in het MER bijeengebrachte informatie volledig en juist is in relatie tot het te nemen besluit. De commissie zal enkele weken na sluiting van de termijn van ter inzage-legging het definitieve toetsingsadvies aan de provincie toesturen; dit advies is openbaar. De provincie zal vervolgens in overleg met de stuurgroep besluiten of de m.e.r.-procedure hiermee kan worden afgerond. Dit gebeurt op basis van de ingebrachte zienswijzen en het toetsingadvies van de Commissie m.e.r. Gedeputeerde Staten zullen dan ook in nauwe samenspraak met de stuurgroep een definitief besluit nemen over de inrichting van het gebied en bij dat besluit aangeven hoe het MER daarin betrokken is. De provincie zal de zienswijzen beantwoorden in een Nota van Beantwoording die aan de insprekers zal worden toegestuurd.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente De Ronde Venen

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Inspraak Milieueffectrapport (MER) voor project Wilnisse Bovenlanden

In het kader van de m.e.r.-procedure voor het Utrechtse deel van de Wilnisse Bovenlanden maken Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht bekend dat het Milieueffectrapport (MER) gereed is. Het MER zal van 18 april t/m 29 mei 2011 ter inzage worden gelegd, samen met de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-voorkeursvariant … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: