001 -Family

Daling criminalteit zet door in regio Utrecht


Geplaatst op: 6 januari 2011

De criminaliteit in de regio Utrecht is verder gedaald. In 2010 hebben de veiligheidspartners een forse bijdrage geleverd op het terrein van veiligheid en de bestrijding van de geregistreerde criminaliteit. In 2010 daalde het aantal aangiften in de regio Utrecht met 4 procent ten opzichte van 2009. Ten opzichte van het peiljaar 2002 is de criminaliteit met 34 procent gedaald. Dit werd bekendgemaakt tijdens een gezamelijke nieuwjaarstoespraak van het Openbaar Ministerie, de gemeenten in de regio Utrecht en de politie Utrecht.

Klik hier voor een overzicht van de ontwikkeling aangiften 2002-2010 

De ambitie van de gemeenten, politie, openbaar ministerie, zoals opgenomen in het gezamenlijke jaarplan 2011, is dat eind 2011 een daling van 40 procent ten opzichte van het peiljaar 2002 wordt bereikt. Teneinde deze ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren is een gezamenlijke inspanning van alle veiligheidspartners noodzakelijk. Er zal verder moeten worden geinvesteerd in burgerpaticipatie en samenwerking in het maatschappelijke middenveld moet worden versterkt, zodat onveiligheid en criminaliteit nog verder teruggebracht kan worden. Er zijn diverse thema's waarover gezamenlijke afspraken gemaakt zijn, zoals bijvoorbeeld de aanpak van woninginbraken, de groepsaanpak van hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdigen, maar ook maatregelen die burgers en ondernemers kunnen treffen tegen andere vormen van criminaliteit zoals autokraak, diefstal etc.
Ontwikkeling criminaliteit in 2010
De criminaliteit is in 2010 verder afgenomen. Met 77.594 aangiften is de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2009 met 4 procent gedaald. De daling ten opzichte van het peiljaar 2002 bedraagt 34 procent. De ontwikkeling per delictscategorie zijn hieronder weergegeven of in de bijlage terug te zien.

Daling in veel voorkomende criminaliteit
Het is in 2010 gelukt om de veel voorkomende criminaliteit (VVC) verder te laten dalen. Bij deze delictscategorie gaat het om aangiften van diefstal af/uit auto, diefstal fiets of vernieling. Met 32.360 aangiften in 2010 is ten opzichte van 2009 een verdere daling met 11 procent bereikt. Ten opzichte van 2006 is het aantal aangiften VVC met 34 procent verminderd. Dit zegt iets over de positieve ontwikkeling die dankzij de gezamenlijke Veiligheidsstrategie een enorme impuls heeft gekregen.

Sterke daling overvallen
Ook op het gebied van vermindering van geweldsdelicten zijn goede resultaten geboekt. Bij deze delictscategorie gaat het om aangiften van zedenmisdrijven, moord en doodslag, openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling, straatroof en overvallen. In 2010 zijn 6.094 aangiften opgenomen waarvan 59 procent is opgehelderd. Het grootste gedeelte betreft bedreiging mishandeling waarvan het aantal aangiften respectievelijk is gedaald met 20 en 24 procent ten opzichte van 2009.

Het aantal overvallen, 119 aangiften in 2010, is zelfs met 25 procent verminderd ten op zichte van 2009.

Diefstal inbraak / inbraak woning
In de jaren 2002 tot en met 2007 was een vermindering van het aantal aangiften diefstal uit bedrijf zichtbaar; 2008 tot 2009 bleef nagenoeg gelijk. In 2010 werden 2549 aangiften van diefstal uit bedrijf opgenomen. Met deze daling van 16 procent ten opzichte van 2009 is opnieuw een flinke stap in de goede richting gezet.

De ontwikkeling van aangiften diefstal uit woning is echter ongunstig. In de periode 2002 tot en met 2009 was het jaarlijkse aantal aangiften met een gemiddelde van ca. 6.700 aangiften vrij stabiel. In 2010 werden 7.898 aangiften opgenomen, hetgeen ten opzichte van 2009 een stijging met 16 procent betekent. Dit is een delict met impact op slachtoffers en de veiligheidspartners zullen de inzet in gezamenlijkheid moet richten om deze ontwikkeling te kunnen keren. Diefstal uit woning is ook in 2011 een prioriteit van politie, openbaar ministerie en gemeenten.

De politie heeft zich in 2010 specifiek gericht op de "minder zichtbare criminaliteit, zoals de aanpak van georganiseerde hennepteelt. Deze doelstelling is door de veiligheidspartners vastgesteld om de voedingsbodem van een deel van de zichtbare criminaliteit weg te kunnen nemen. De politie heeft in 2010 ook veel geïnvesteerd in de aanpak van jeugdoverlast.

Aanpak hennepteelt
In 2010 is het regionaal hennepconvenant ondertekend door 27 gemeenten, Politie, OM, Belastingdienst, UWV, SVB en Stedin. Het convenant maakt het mogelijk om informatie uit te wisselen tussen de convenantpartners en daarmee een gezamenlijke aanpak vorm te geven om de hennepteelt in de regio Utrecht te bestrijden en te ontmoedigen. Hierbij gaat het niet alleen om hennepkwekerijen, maar ook om de hele keten strafrechterlijk, bestuurlijk en financieel aan te pakken. In 2010 werden 232 plantages opgerold.

In oktober is door een gezamenlijk optreden van politie, OM en gemeente een growshop in Nieuwegein gesloten en werd een bewoner uit Utrecht uit haar huis gezet omdat hier hennep verkocht werd. Dit soort gezamenlijke acties zullen in 2011 vaker voorkomen.

Regionale prioriteiten voor 2011
Op basis van een analyse van de veiligheidsontwikkeling en de prioriteiten van iedere gemeente heeft het regionaal college de volgende vijf regionale prioriteiten voor 2011 vastgesteld.

1.Themaoverlast: Aanpak hinderlijke en overlastgevende en criminele groepen

2.Misdrijven met impact: Woninginbraken

3.Themamisdrijven met impact: Overvallen

4.Thema VVC: Autokraken

5.Ondermijning; mensenhandel, georganiseerde heling en hennepteelt

In 2011 willen we de samenwerking met burgers en het maatschappelijk middenveld verder versterken. Een voorbeeld hiervan is Burgernet.

Het afgelopen jaar zijn er ongeveer 229 burgernetacties geweest en zijn er 22 successen te melden. Mensen (vermist of verdacht) werden door een oplettende burgernetdeelnemer gevonden of kon aangehouden worden. Meer dan 100 keer kon er een postief bericht naar de deelnemers worden teruggekoppeld. Dat hebben we het dat b.v een persoon was teruggevonden of een gestolen goed terecht was. In 2011 zullen 24 gemeenten gebruik maken van burgernet.

Snelle afdoening
Het Openbaar Ministerie Utrecht heeft de ambitie om de snelheid van afdoen op te voeren. Een voorbeeld hiervan is lik-op-stuk, dat meer kan worden ingezet. Een andere mogelijkheid is veroordeelden sneller en meer toegespitst op het strafbare feit aan het werk te zetten als een werkstraf is opgelegd. Hier willen we projecten voor ontwikkelen zodat de interventie niet alleen snel, maar ook herkenbaar en uiteindelijk effectief wordt.

Snelheid is ook in het belang van het slachtoffer van strafbare feiten. Met ingang van 1 januari treedt de wet Versterking Positie Slachtoffers in werking. De afgelopen jaren zijn er proeven genomen om de belangenbehartiging van slachtoffers te verbeteren. Het Slachtofferinformatieloket in Utrecht heeft hier samen met nog drie parketten aan gewerkt en zodoende zijn uniforme en krachtige werkwijzen ontwikkeld, die dit jaar landelijk worden ingevoerd.

Crimineel geld
Landelijk heeft het Openbaar Ministerie in 2010 55 miljoen euro aan crimineel geld ingenomen en het doel is om vanaf 2011 100 miljoen euro aan crimineel geld in te vorderen. Een berekening laat zien dat er jaarlijk 18 miljard euro aan crimineel geld wordt wisgewassen en voor 3 miljard euro door fraude aan schade berokkend. Om daar beter inzicht in te krijgen, is onderzoek nodig naar de herkomst van onverklaarbaar vermogen. Dit is mogelijk door informatie te delen en structureler en intensiever samen te werken.

Klik hier voor een overzicht van de ontwikkeling aangiften 2002-2010 

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Politie Regio Utrecht

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

Daling criminalteit zet door in regio Utrecht

De criminaliteit in de regio Utrecht is verder gedaald. In 2010 hebben de veiligheidspartners een forse bijdrage geleverd op het terrein van veiligheid en de bestrijding van de geregistreerde criminaliteit. In 2010 daalde het aantal aangiften in de regio Utrecht met 4 procent ten opzichte van 2009. Ten opzichte van … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: