001 -Family

Uitkomst Milieu effectrapportage Marickenland: natuur en recreatie scheiden


Geplaatst op: 20 maart 2007
Natuur en recreatie scheiden, dat is de belangrijkste uitkomst van de Milieu effectrapportage (MER) voor Marickenland. Hoofddoel van Marickenland is de ontwikkeling van natuur als ecologische verbinding met andere natuurgebieden. Door natuur en recreatie te scheiden kan dit doel het beste worden bereikt. Dit uitgangspunt is vastgelegd in het Voorkeursalternatief dat in het kader van de MER is gemaakt. Het Voorkeursalternatief is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Marickenland. Het college van bur-gemeester en wethouders heeft hiertoe besloten. De milieu effectrapportage moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en getoetst door de commissie voor de MER en de wettelijke adviseurs.

Recreatie wordt voornamelijk ontwikkeld in de westzijde van Marickenland (ten westen van de Ir. En-schedeweg/Hoofdweg), natuur in de oostzijde. Voor de bewoners van Vinkeveen en ten oosten van Wilnis worden recreatieve zones tussen het natuurgebied en de bebouwing aangelegd. Door het natuur-gebied loopt een aantal wandelpaden. De vroegere stervormige verkaveling (met het centrum bij de rotonde N212 – Mijdrechtsedwarsweg) wordt weer zichtbaar door de padenstructuur en verdere inrich-ting. Het Voorkeursalternatief geeft de globale inrichting van Marickenland weer. De gedetailleerde in-richting wordt in overleg met diverse organisaties en omwonenden verder uitgewerkt.

Twee alternatieven onderzocht
In de Milieu effectrapportage zijn twee alternatieven onderzocht voor de ontwikkeling van Marickenland: verweving van natuur en recreatie en scheiding van beide functies. De alternatieven zijn, naast effecten voor de natuur, onderzocht op vele aspecten: bodem, landschap, verkeer, milieuhygiëne, recreatie, wo-nen, hinder en cultuurhistorie. Het meest milieuvriendelijk alternatief is scheiding van natuur en recreatie en daarom gekozen als Voorkeursalternatief.

Water
Water speelt een centrale rol in de rapportage. Redenen daarvoor zijn de kwelwaterproblematiek en de bodemdaling. Het gedetailleerde onderzoek heeft uitgewezen dat het opzetten van het peil met 40 cm geen wezenlijke bijdrage levert aan het oplossen van de kwel. Gelet op de aanwezige bebouwing in de polder Groot Mijdrecht Zuid is grotere peilverhoging (die de problematiek zou kunnen oplossen) niet haalbaar. De voor de natuur gewenste vernatting kan worden bereikt door het gericht verwijderen van de (te) voedingsrijke bovenlaag van de grond en peilfluctuatie.

Structuurvisie Marickenzijde en Nota van Uitgangspunten Marickenland

Naast het Voorkeursalternatief zijn de Structuurvisie Marickenzijde en Nota van Uitgangspunten Maric-kenland een belangrijke basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ook deze documenten vastgesteld. Ze worden tegelijkertijd met de MER voorgelegd aan de gemeenteraad. Over de structuurvisie en de Nota van Uitgangspunten is begin 2007 een klank-bordperiode gehouden. De reacties hebben geleid tot diverse richtlijnen voor de verdere uitwerking en zijn toegevoegd aan de uitgangspunten. Voorbeelden daarvan zijn:
 • geen wateroverlast op de agrarische percelen als gevolg van ontwikkeling van natuur of re-creatie;
 • gewenste (beeld)kwaliteit voor Marickenland én Marickenzijde vastleggen;
 • aandacht voor de ontsluiting van het gebied voor regionale en bovenregionale bezoekers;
 • onderzoek of er ruimte is om een extra bomenrij met begroeiing langs de Ir Enschedeweg;
 • creëren van doorzichten door Marickenzijde op het recreatiegebied;
 • waar mogelijk parkeren in hofjes om auto’s uit straatbeeld te weren;
 • nader onderzoek naar de verkeersverbinding tussen Marickenzijde en de Veenman (auto of fiets), openbaar vervoer en de benodigde maatregelen op de bestaande infrastructuur.
 • onderzoek naar het alsnog omzetten van gestapelde woningen voor starters (woningen met een koopprijs tot €160.000,-) in grondgebonden woningen, bijvoorbeeld door een ruimere toe-passing van Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). Voorwaarde is dat de extra kosten voor onder andere het ruimere grondgebruik opwegen tegen de extra opbrengsten.
 • rekening houden met bezonning, uitzicht, afstand en privacy van bestaande en nieuwe wo-ningen bij situering hogere gebouwen;
 • afspraken maken over de uitwerking van de duurzaamheidsambitie en levensloopbestendig bouwen met de ontwikkelaars.

  In de structuurvisie zijn verschillende varianten opgenomen voor de verbinding Marickenzijde/Wilnis via de Van Damlaan. Het college maakt hierin pas een keuze nadat individuele gesprekken met de betref-fende bewoners hebben plaatsgevonden. Afspraken hiervoor worden op dit moment gemaakt.
 • Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

  Bron: Gemeente De Ronde Venen

  Dit bericht delen via:
  Opties:

  Inschrijven nieuwsbrief


  Alle velden zijn verplicht

  Je gegevens:

  Uitkomst Milieu effectrapportage Marickenland: natuur en recreatie scheiden

  Natuur en recreatie scheiden, dat is de belangrijkste uitkomst van de Milieu effectrapportage (MER) voor Marickenland. Hoofddoel van Marickenland is de ontwikkeling van natuur als ecologische verbinding met andere natuurgebieden. Door natuur en recreatie te scheiden kan dit doel het beste worden bereikt. Dit uitgangspunt is vastgelegd in het Voorkeursalternatief … Lees meer »


  Alle velden zijn verplicht

  Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

  Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

  Je gegevens:
  Gegevens van de ontvanger: