001 -Brouwer Transport

College Aalsmeer brengt financieel huishoudboekje op orde


Geplaatst op: 8 oktober 2012

Financieel gezien is het voor gemeenten momenteel een moeilijke tijd want de economische crisis zorgt voor vele onzekerheden. De bezuinigingen van een nieuw kabinet zijn nog niet bekend en er is nog onduidelijkheid over de overdracht van taken van rijk naar gemeenten met de eventueel daaraan gekoppelde efficiencykortingen. Ook de gemeente Aalsmeer ondervindt negatieve effecten van deze ontwikkelingen.

Financiële positie
Het financieel perspectief is als volgt: voor 2013 tot en met 2015 is er een positief saldo van respectievelijk € 232.000, € 509.000 en € 38.000, voor 2016 is er een negatief saldo van € 61.000. Zoals in de Lentenota 2012 is aangekondigd, is in deze begroting rekening gehouden met de benodigde financiële middelen voor de uitvoering van de beheerplannen kunstwerken en wegen. Ook zijn de in de Lentenota gereserveerde bedragen voor het realiseren van de fusie van voetbalverenigingen, een scholencomplex voor de Hoeksteen en de Wegwijzer en een sporthal bij het scholencomplex in de begroting verwerkt.
Uitgezonderd de inflatie zijn geen extra verhogingen noodzakelijk voor de tarieven voor belastingen en retributies.

Risico's bouwsector
Het college van B&W maakt zich zorgen over de risico's van de ontwikkelingen in de bouwsector en consequenties hiervan voor de gemeente Aalsmeer. Voor negatieve effecten van eventuele decentralisatieoperaties of verder verlagingen van de algemene uitkering is vanaf 2014 een bedrag van € 950.000 beschikbaar gesteld.

Samenwerking
Met het aangaan van de samenwerking met Amstelveen verwacht het Aalsmeerse college een sterke ambtelijke organisatie gevormd te hebben. Deze organisatie faciliteert twee zelfstandige gemeentebesturen op het gebied van voorbereiding, uitvoering en verantwoording, waarbij ingezet wordt op continuïteit en waar mogelijk verbetering van de kwaliteit van onze huidige dienstverlening.

Openbare orde en veiligheid
De gemeente wil het gevoel van veiligheid bij bewoners verbeteren. Dat gebeurt met het actieplan Meerjaren Veiligheidsbeleid (2012-2014). Speerpunten daarin zijn: aanpak van (jeugd)overlast, terugdringen huiselijk geweld, stimuleren van veilig ondernemen en het verminderen van het aantal woninginbraken.
De gemeente Aalsmeer reageert adequaat bij crises, rampen en zware ongevallen en dit krijgt praktisch vorm door het organiseren van een bewustwordingscampagne rond thema's als zelfredzaamheid en brandveiligheid.


Economische Zaken
De gemeente wil het ondernemersklimaat verbeteren. Het college wil versterking en behoud van de internationale concurrentiepositie van de sierteelt (gerelateerde) bedrijvigheid in en om Aalsmeer. Dit doen we mede door samen te werken in Greenport Aalsmeer. Ook zijn we het bedrijvenloket verder aan het verbeteren, zowel fysiek als digitaal. Daarnaast implementeren we het accountmanagement, gericht op grote bedrijven, winkeliers- en ondernemingsverenigingen. Bedrijven geven aan hier heel tevreden over te zijn. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van Citymarketing. Amsterdam Partners gaat ons daar actief bij ondersteunen. De gemeente ondersteunt en helpt bij het opzetten van een ondernemersfonds voor Winkelcentrum Aalsmeer Centrum. Verder faciliteren we samen met de KvK netwerkbijeenkomsten voor startende ondernemers via het Startersplatform.

Verkeer en Vervoer
De gemeente Aalsmeer is bezig met de uitvoering van het Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan (AVVP). De aanleg van de nieuwe N201 is vertraagd en gaat volgend jaar open. De nieuwe N201 en de aanleg van een ongestoorde logistieke verbinding (OLV) Greenport (een directe weg tussen FloraHolland en Schiphol, A4 en A9 waar vrachtwagens zo min mogelijk kruispunten tegenkomen) zijn heel belangrijk voor Aalsmeer. Door de nieuwe N201 komt Greenpark Aalsmeer op 5 minuten rijden van Schiphol te liggen.
Volgend jaar doen alle scholen in Aalsmeer mee aan voorlichting over verkeersonderwijs en verkeersveiligheid. De stadsregio gaat een Quickscan laten doen naar de mogelijkheden voor het doortrekken van de Amstelveen sneltramlijn naar Aalsmeer.

Beheer openbare ruimte
Het Aalsmeerse college gaat haar grip verstevigen op het onderhoud van de openbare ruimte door ‘De Meerlanden'. Eerste stappen hierin zijn onlangs gezet, en deze krijgen zeker een stevig vervolg. Ook is de gemeente druk doende met het uitvoeren van de Beheerplannen kunstwerken (bruggen en beschoeiingen) en wegen. Daarnaast zal er een beleids- en uitvoeringplan groen komen.

Duurzaam en groen
Het college streeft naar een schone, groene en waterrijke leefomgeving. Er wordt een bijdrage geleverd aan de duurzame kwaliteit van de gebouwde en natuurlijke omgeving. In 2013 zal - op basis van de al eerder vormgegeven natuurwaardenkaart - een natuurbeleidsplan worden geschreven.
Samen met de AM-gemeenten spreekt Aalsmeer de ambitie uit om in 2040 energieneutraal te zijn door energiebesparing en de productie van nieuwe energie.

Opgroeien in Aalsmeer
Het college van B&W wil uitvoering geven aan het jeugd en gezinsbeleid 2013-2015. Algehele leidraad hierbij zal zijn: werken aan een mentaliteit van zorgen voor naar zorgen dat. Zo zullen de combinatiefunctionarissen worden ingezet om de verenigingen, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en culturele organisaties een aanjager te bieden voor het organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. De gemeente blijft kleine waarderingssubsidies verstrekken aan diverse organisaties die activiteiten voor jeugd en jongeren organiseren. In elke kern komt een inlooppunt beschikbaar waar jongerenwerkers in contact komen met jongeren. Ook komt een fonds beschikbaar voor kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen zodat ook zij deel kunnen nemen aan sport en cultuur. De gemeente gaat kwetsbare tieners en jongeren met opgroeiproblemen laten begeleiden door hulpverleners. Hierbij krijgt het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) een centrale rol.

Gezondheidszorg
Gemeente Aalsmeer is bezig met de uitvoering van het Gezondheidsbeleid 2010 - 2014 ‘Gezondheid op peil'. In 2013 zal de nadruk liggen op de uitvoering van het actieprogramma ‘Verminder alcohol- en drugsgebruik 2012 - 2014' door gerichte preventieve activiteiten en het formuleren en uitvoeren van de actieprogramma ‘Verminderen overgewicht/obesitas', bijvoorbeeld door het voorlichtingsproject On the Move voor scholen en het actieprogramma ‘Depressie, angststoornissen en vereenzaming'.

Fusie voetbalclubs
In 2013 fusie werkt de gemeente hard door aan de fusie van de drie voetbalverenigingen VVA, RKAV en JAU. De verenigingen zoeken zelf naar financiën voor uitbreiding van onder andere de kantine op het RKAV-complex. Het college wijst erop dat er al twintig jaar over een fusie wordt gesproken maar dat nu ook daadwerkelijk wordt doorgepakt. Door de fusie is het mogelijk om nieuwbouw te plegen voor de basisscholen de Hoeksteen en de Wegwijzer op het hoofdveld van VVA. Tevens is geld gereserveerd om bij dit scholencomplex een nieuwe (vierde) sporthal te bouwen.

Kunst en cultuur
Op basis van de door het college vastgestelde nota Kunst en Cultuur is het mogelijk te komen tot een structurele opzet van cultuureducatie in alle klassen van de basisschool. Ambulant muziekonderwijs voor groepjes kinderen als buitenschoolse activiteit komt ook binnen handbereik. Via het Jeugdcultuur- en Jeugdsportfonds zorgt de gemeente ervoor dat kinderen en jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Het college werkt aan de oprichting van een cultuurpunt in de bibliotheek, waar iedereen die een hart voor cultuur heeft terecht kan. Bij de cultuurnota is ook een onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van oefenruimtes en podia voor culturele verenigingen. Er blijkt voldoende repetitieruimte te zijn alhoewel het aanbod schaarser en duurder wordt. Daarnaast is een beperkte hoeveelheid geschikte podia voor uitvoeringen beschikbaar. Het Cultuurpunt krijgt de komende jaren een rol in afstemming van vraag en aanbod van ruimtes.

Bestemmingsplannen
Het is nog steeds de ambitie van het college van B&W om alle bestemmingsplannen voor 1 juli 2013 te herzien en op orde te brengen. Het betreft de bestemmingsplannen Woonschepen, Stommeer, Hornmeer, Landelijk Gebied Oost, Kudelstaart, Uiterweg en Schinkelpolder. Van deze plannen is de planvorming en procedure in volle gang. De overige nog resterende bestemmingsplannen komen later in 2013 en 2014 aan de beurt.

Laatst bewerkt op: 16 november 2016 13:34

Bron: Gemeente Aalsmeer

Dit bericht delen via:
Opties:

Inschrijven nieuwsbrief


Alle velden zijn verplicht

Je gegevens:

College Aalsmeer brengt financieel huishoudboekje op orde

Financieel gezien is het voor gemeenten momenteel een moeilijke tijd want de economische crisis zorgt voor vele onzekerheden. De bezuinigingen van een nieuw kabinet zijn nog niet bekend en er is nog onduidelijkheid over de overdracht van taken van rijk naar gemeenten met de eventueel daaraan gekoppelde efficiencykortingen. Ook de … Lees meer »


Alle velden zijn verplicht

Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist.

Het formulier kan nog niet verwerkt worden, omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.

Je gegevens:
Gegevens van de ontvanger: